top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. GKD Advocaten & Mediators B.V. (hierna: “GKD Legal & Mediation”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van Curaçao.
   

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht (daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht) die door de opdrachtgever aan GKD Legal & Mediation wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van een ieder die voor of namens GKD Legal & Mediation bij de uitvoering van de opdracht betrokken is.
   

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GKD Legal & Mediation, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
   

 4. GKD Legal & Mediation zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GKD Legal & Mediation is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van fouten of omissies van derden. De opdrachtgever machtigt GKD Legal & Mediation om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   

 5. De opdrachtgever vrijwaart GKD Legal & Mediation voor en tegen alle handelingen en aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van GKD Legal & Mediation.
   

 6. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij voorafgaand aan de opdracht  schriftelijk anders is overeengekomen. GKD Legal & Mediation kan voorafgaand aan de opdracht om een   voorschotbetaling vragen, welk voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
   

 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte    uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Het honorarium zal worden verhoogd met een toeslag van 6% ter dekking van algemene kantoorkosten. De ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. De factuurbedragen zullen worden verhoogd met het geldende OB-tarief, voor zover van toepassing.
   

 8. Betaling dient plaats te vinden in Nederlands Antilliaanse guldens (ANG), althans de in Curaçao gehanteerde valuta, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. GKD Legal & Mediation hanteert een betalingstermijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Opdrachtgever doet afstand van haar recht op verrekening en opschorting. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen  binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan GKD Legal & Mediation kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt verondersteld de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
   

 9. Bij gebreke van tijdige betaling is GKD Legal & Mediation zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door de opschorting. Voorts is zij gerechtigd de contractuele rente van 1,5 % per maand over het uitstaande bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als gehele maand. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag.
   

 10. GKD Legal & Mediation stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt op de rekening derdengelden, binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. GKD Legal & Mediation mag op bedragen die ontvangen zijn voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van nog openstaande facturen die de client aan GKD Legal & Mediation is verschuldigd. GKD Legal & Mediation brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.
   

 11. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de vier maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van ANG. 5.000,-. GKD Legal & Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
   

 12. GKD Legal & Mediation is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GKD Legal & Mediation geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: stakingen, ziekte van het personeel, brand, computer-, bedrijfs- en technische storingen bij GKD Legal & Mediation of door haar ingeschakelde derden en het door de opdrachtgever of derden verstrekken van onjuiste gegevens.
   

 13. Iedere aanspraak op vergoeding van de schade vervalt na verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever op grond van de wet op een eerder tijdstip zijn vervallen.
   

 14. Ieder der partijen kan door voorafgaande schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. GKD Legal & Mediation behoudt zich het recht voor de werkzaamheden te staken indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. GKD Legal & Mediation behoudt zich het recht voor om (kopieën van) stukken uit het dossier niet aan cliënt te verstrekken zolang er niet is voldaan aan de betalingsverplichtingen van cliënt.
   

 15. Op de verhouding tussen GKD Legal & Mediation en cliënt zijn de gedragsregels voor advocaten van toepassing; in dat kader zal GKD Legal & Mediation niet gehouden zijn een zaak te verdedigen die het niet juist of onrechtvaardig acht, e.e.a. overeenkomstig de door de advocaten van GKD Legal & Mediation afgelegde beroepseed. Die beoordeling staat uitsluitend ter discretie van GKD Legal & Mediation.
   

 16. Deze algemene voorwaarden zijn in de nederlandse en engelse taal opgesteld. In geval van strijdigheid met de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, prevaleert de nederlandse versie.
   

 17. GKD Legal & Mediation heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling, door de opdrachtgever, in werking.
   

 18. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het recht van Curaçao. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Curaçao.
   

 19. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao en kunnen ook worden geraadpleegd ten kantore van GKD Legal & Mediation en kunnen op schriftelijk verzoek van de cliënte worden toegezonden zonder de cliënt kosten hiervoor in rekening te brengen en deze zijn tevens beschikbaar op de website van GKD Legal & Mediation: www.gkd-legalmediation.com

bottom of page